30/10/56

ตัวอย่างการพิมพ์บิลใบกำกับภาษีใหม่ ตามกฎหมายใหม่ของ กรมสรรพากรปี 2558

 ต้องเพิ่มเติม 2 จุด ดังนี้
1. ระบุคำว่าสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

5/6/56

ใบกำกับภาษีที่มีลักษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับภาษีที่มีลักษณะเป็นแบบเอกสารออกเป็นชุด

          ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีความประสงค์จะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปรวมกับเอกสารการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับในชุดเดียวกัน และใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรก ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

          (1) ในเอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกล่าว หรือในเอกสารฉบับอื่นที่มิใช่ฉบับแรก แต่เป็นต้นฉบับของเอกสารฉบับอื่นใดก็ตาม ซึ่งมิใช่ฉบับที่เป็นใบกำกับภาษี จะต้องมีข้อความว่า "ไม่ใช่ใบกำกับภาษี" ไว้ในเอกสารฉบับนั้นด้วย

          (2) ในเอกสารทุกฉบับของเอกสารชุดดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า "เอกสารออกเป็นชุด" ไว้ด้วย

          (3) ในเอกสารฉบับที่ถือว่าเป็นสำเนาของเอกสารฉบับอื่นจะต้องมีข้อความว่า "สำเนา" ไว้ทุกฉบับ


          ข้อความตาม (1) ถึง (3) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องตีพิมพ์ขึ้นหรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ จะประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันไม่ได้

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/7046.0.html

1/2/56

ประกาศเรื่องเลขประจำัตัวผู้เสียภาษี 13หลัก ฉบับใหม่ อัพเดท วันที่ 1/2/2556


ประกาศ

                                   กรมสรรพากรยืดเวลาการใช้เลขประจำัตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก 
ได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
อ้างอิงจาก เว็บไซต์ กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/TIN13ExpandTime-010256.pdf

15/1/56

ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต ณ. วันที่ 15/1/2556

                              ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต ณ. วันที่ 15/1/2556

                          ในขณะนี้มีลูกค้าจำนวนมากที่แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็น 13 หลัก ทำให้ทางโรงพิมพ์ มีงานพิมพ์เยอะมาก  ทางโรงพิมพ์ ขอแจ้งระยะเวลาการผลิตดังนี้

                          สำหรับลูกค้าใหม่ ระยะเวลาการผลิต ประมาณ 4 อาทิตย์ หลังจากสรุปอาร์ตเวิร์ค
                          สำหรับลูกค้าเก่า  ระยะเวลาการผลิต ประมาณ 2-3 อาทิตย์ หลังจากมีการแก้ไขอาร์ต                      เวิร์ค

                         ทางโรงพิมพ์ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย และจะพยายามเร่งผลิตงานให้ทันต่อการใช้งานของลูกค้าทุกท่านค่ะ


                                                                                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                                นริสรา ลอองสุวรรณ
                                                                                                                หัวหน้าพนักงานขาย
                                                                                                  บริษัท ท็อปฟอร์มส คอมพิวเตอร์ จำกัด