19/10/55

เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก


คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
------------------------


          ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า 

๑. ให้บุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร

๒. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร

          เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากรในปัจจุบัน (กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร) เป็นเลข ๑๓ หลัก จึงมีผลกระทบต่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมซึ่งเป็นเลข ๑๐ หลัก เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีต้องทำการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากเลขเดิมที่มี ๑๐ หลักเป็นเลข ๑๓ หลัก ซึ่งในการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับเอกสารหลายประเภท เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับ และใบส่งของ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอาจต้องแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้เสียภาษี อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะดำเนินการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม (เลข ๑๐ หลัก) ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

สำนักกฎหมาย
โทร ๐-๒๒๗๒-๙๐๕๗

space

ที่มา เว็บไซต์ กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/46203.0.html

1/8/55

ตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ภาค2

ใบเสร็จรับเิงิน ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี (ฟ้า+ดำ)

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 1 สี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 9x11" พิมพ์ 3 สี เคมี 2 ใบ/ชุด

ใบกำกับภาษี ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี เคมี 4 ใบ/ชุด ( กระดาษสีขาวเปลี่ยนสีหมึกพิมพ์)

ใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 1 สี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี (เขียว+น้ำเงิน) ตีเบอร์ 1 ตำแหน่ง

16/7/55

แนะนำเว็บไซต์โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปแกรมบัญชี Express ค่ะ

แนะนำร้านที่รับทำโปรแกรมพิมพ์บิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (โปรแกรม Express)  ราคาถูก มาฝากค่ะ ลองคลิ๊กเข้าไปดูนะคะ

http://www.cdginnovation.com/express_online.php


** หมายเหตุ ทางบริษัท ไม่ได้จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ เป็นการแนะนำเว็บไซต์โปรแกรมExpressเท่านั้น **

4/7/55

เนื่องจากกรมสรรพากร ประกาศยกเลิกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก มาใช้เป็นเลขทะเบียนนิิติบุคคล 13 หลัก จึงทำให้มีลูกค้าจำนวนมาก มาแก้ไขและพิมพ์บิลกับทางบริษัทฯ จึงทำให้ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอแก้ไข ระยะเวลาการผลิต จาก 7 วัน เป็น 15-20 วัน หลังจากสรุปอาร์ตเวิร์คนะค่ะ

ต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้

นริสรา ลอองสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายขาย
บริษัท ท็อปฟอร์มส คอมพิวเตอร์ จำกัด