1/8/55

ตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ภาค2

ใบเสร็จรับเิงิน ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี (ฟ้า+ดำ)

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 1 สี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 9x11" พิมพ์ 3 สี เคมี 2 ใบ/ชุด

ใบกำกับภาษี ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี เคมี 4 ใบ/ชุด ( กระดาษสีขาวเปลี่ยนสีหมึกพิมพ์)

ใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 1 สี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับสินค้า ขนาด 9x11" พิมพ์ 2 สี (เขียว+น้ำเงิน) ตีเบอร์ 1 ตำแหน่ง