30/10/56

ตัวอย่างการพิมพ์บิลใบกำกับภาษีใหม่ ตามกฎหมายใหม่ของ กรมสรรพากรปี 2558

 ต้องเพิ่มเติม 2 จุด ดังนี้
1. ระบุคำว่าสำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ